Teatro-alla-ScalaReopening

Teatro alla Scala
Reopening

Milano, Teatro alla Scala

December 2004

Sebastiano Girardi Studio / San Polo 3022 / 30125 Venezia / PI 03623000274